Valg 2017 – Hva mener partiene om innvandring?

Asyl- og innvandringspolitikk er noe nordmenn er svært opptatt av og siden det nå nærmer seg Stortingsvalg, har vi sett på hva de forskjellige partiene mener om innvandring. På denne måten kan du som velger få en rask og enkel innføring i hva de ulike partiene mener og hva de ønsker å gjøre dersom de kommer til makta.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ønsker å videreføre en streng, men retterferdig og human asyl- og flyktningpolitikk. Ap mener at det er viktig å se flyktningpolitikken i en internasjonal kontekst; Norge kan ikke alene løse de utfordringer som er knyttet til ekstraordinære ankomster. Dette må løses på europeisk og globalt nivå. En løsning må også svare på hvorfor så mange mennesker legger ut på flukt. Ap ønsker at vi skal kunne sende ut de som har fått avslag på sine søknader så raskt som mulig, men at det ikke skal gå på bekostning av de som virkelig trenger beskyttelse. Ap ønsker i tillegg at Norge skal primært fokusere på å ta inn kvoteflykninger.

Høyre

Høyre ønsker å ha en streng, rettferdig og forutsigbar flyktning- og asylpolitikk som begrenser grunnløse asylsøknader til Norge. Høyre ønsker strengere regler for mindreårige uten behov for beskyttelse, samt familiegjenforening. Slik vil de gjøre Norge mindre attraktivt å komme til for de som ikke er reelle flykninger. Høyre ønsker å legge mer til rette for at høykvalifisert arbeidskraft, også for de som kommer fra utenfor EØS/EU, enklere kan ansettes i Norge.

Frp

Frp ønsker å føre en mye strengere asyl- og innvandringspolitikk enn det som gjelder i dag. Reglene for å få innvilget asyl, familiegjenforening og mindreårige asylsøkere som kommer alene, må alle strammes kraftig inn. Frp mener at Norge ikke har mulighet til å ta inn så mange flere asylsøkere og innvandrere generelt. Frp mener også at behandlingstiden på asylsøknader må kraftig ned. I dag kan det ta flere år, og dette er uholdbart, spesielt når det gjelder barn. Frp ønsker også at de som får innvilget asyl skal reise hjem til sitt hjemland så snart det er forsvarlig. På denne måten får ingen «permanent opphold».

Senterpartiet

Sp vil ha en konsekvent asylpolitikk der rettssikkerhet og menneskerettigheter ivaretas. Sp vil derfor føre en flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger. De vil også redusere saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen samtidig som rettssikkerheten ivaretas. Sp er svært opptatt av at Norge må følge FNs barnekonvensjon.

Kristelig Folkeparti

Krf mener at alle har rett til å aktivt utøve sin religion uten å bli forfulgt. For KrF er det et grunnleggende trosfrihetsprinsipp at ingen skal sendes tilbake med det utgangspunkt at man i hjemlandet må holde sin religiøse tro skjult for å unngå forfølgelse. Krf vil dermed gi opphold til alle asylsøkere som flykter fra forfølgelse grunnet sin tro. De vil i tillegg sørge for at asylsøknader basert på tro eller seksuell legning skal vurderes med utgangspunkt i at søker ikke kan forventes å holde dette skjult i hjemlandet. For Krf er det også svært viktig å sørge for at barn ikke straffes for foreldrenes brudd på utlendingsloven.

Venstre

Venstre ønsker å sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis, på basis av Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller. De ønsker også å effektivisere saksbehandlingstiden og sette en tidsbegrensing for hvor lenge det maksimalt kan ta å behandle en søknad. Ventre ønsker å ta inn flere overføringsflykninger gjennom FN, samt at Norge skal arbeide for å innlemme klimaflyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og åpne for asyladgang i Norge for mennesker som er drevet på flukt av ubeboelig klima.